הצטרפות והתמחות

חברות באגודה

כחברים באגודה יכולים להתקבל: רופאים/ות בעלי תואר MD ובעלי רישיון לעסוק ברפואה בארץ. פסיכולוגים/יות בעלי/ות תואר שני והרשומים בפנקס הפסיכולוגים בתחומי הפסיכולוגיה הקלינית,הרפואית או השיקומית. עובדים סוציאליים בעלי תואר שני בתחום הטיפולי. על המועמדים להיות בעלי ניסיון טיפולי של שלוש שנים במקצועם העיקרי.
המועמדים יהיו ללא דופי מוסרי והתנהגות שאינה נוגדת את כללי האתיקה המקצועית.

על המועמדים להשלים לפחות מחצית מתכנית ההכשרה לטיפול מיני(במסגרת המוסדות המוכרים לכך) בטרם תחילת ההתמחות .
המועמדים ישתתפו בהתמחות קלינית במרפאה לטיפול בהפרעות בתפקוד מיני, שאושרה על ידי הוועד המרכזי של האגודה.

ישנם שני מסלולי התמחות:

מסלול א': למתמחים אשר החלו התמחותם לאחר ה 5/3/21, ההתמחות תעשה בהתאם לתקנון ולפנקס ההתמחות החדשים.

אבחנה

תת אבחנה

הפרעות חשק- DESIRE

             6 מקרים לכל הפחות

Sexual Aversion Disorder

Hypoactive Sexual Desire Disorder

Hyperactive Sexual Desire Disorder

הפרעות
עוררות-
AROUSAL

6 מקרים לכל הפחות

Female Sexual Arousal Disorder

Erectile Dysfunction

הפרעות
אורגזמה-
ORGASM

6 מקרים לכל הפחות

 

Female Sexual Orgasmic Dysfunction

Premature Ejaculation

Retarded Ejaculation

הפרעות כאב – PAIN

 6 מקרים לכל הפחות

Dyspareunia

Vaginismus (Anismus) 

Vulvodynia

Post Ejaculation Pain Disorder

אחר- OTHER

4 מקרים לכל היותר

 

אוריינטציה
מינית/זהות מגדרית

פראפיליות

התמכרויות

קשיים ביצירת
קשרים אינטימיים

 

מספר המקרים המינימלי בקטגוריית חימוד, עוררות, פורקן וכאב הינו 6, קטגוריית אחר תכלול לכל היותר 4 מקרים. יהיו 28 מקרים, לפחות 5 יהיו במסגרת טיפול מיני זוגי.

מסלול ב': מתמחים אשר החלו התמחותם עד ה 31/12/19, ההתמחות תעשה בהתאם לתקנון ולפנקס ההתמחות הקודמים. מספר המקרים המינימלי בקטגוריית חימוד, עוררות, פורקן וכאב הינו 8, קטגוריית אחר תכלול לכל היותר 8 מקרים. יהיו 40 מקרים, לפחות 5 יהיו במסגרת טיפול מיני זוגי.

 

אבחנה

תת אבחנה

הפרעות חשק- DESIRE

             8 מקרים לכל הפחות

Sexual Aversion Disorder

Hypoactive Sexual Desire Disorder

Hyperactive Sexual Desire Disorder

הפרעות עוררות- AROUSAL

8 מקרים לכל הפחות

Female Sexual Arousal Disorder

Erectile Dysfunction

הפרעות אורגזמה- ORGASM

8 מקרים לכל הפחות

 

Female Sexual Orgasmic Dysfunction

Premature Ejaculation

Retarded Ejaculation

הפרעות כאב – PAIN

 8 מקרים לכל הפחות

Dyspareunia

Vaginismus (Anismus) 

Vulvodynia

Post Ejaculation Pain Disorder

אחר- OTHER

6 מקרים לכל היותר

 

אוריינטציה מינית/זהות מגדרית

פראפיליות

התמכרויות

קשיים ביצירת קשרים אינטימיים

 

 ·       מתמחים אשר החלו התמחותם בין התאריכים 1/1/20-5/3/21 יכולים לבחור בין שני מסלולי ההתמחות.

המתמחה יערוך רישום בפנקס התמחות, של פרטי המקרים (שם ושם משפחה באותיות ראשונות) והאבחון, משך הטיפול והתוצאה. כל אחד מהמקרים שטופלו יאושר בחתימת מדריך מוסמך. בעת הגשת המועמדות יצרף המתמחה את פנקס ההתמחות.
במהלך ההתמחות, על המתמחה לקבל הדרכה מחברי האגודה שהוסמכו לכך ע"י הוועד המרכזי. ההדרכה תינתן לפחות ע"י שני מדריכים מוסמכים. על מתמחה לצבור לפחות 200 שעות הדרכה ולפחות 30 שעות הדרכה למדריך.
רשימת מדריכים מעודכנת תפורסם ע"י הוועד המרכזי מידי שנה.

לצפייה לחץ כאן

בהתאם למטרות האגודה, רשאים להתקבל כידידי/ות איט"ם, אנשי מקצוע בחינוך, ייעוץ או מחקר מיני שיש להם עניין בתחום מיניות האדם. חבר נלווה איננו מטפל מיני מוכר ע"י איט"ם. חבר נלווה יתקבל לאגודה באישור ועדת הקבלה לאחר הגשת הבקשה בכתב, כולל קורות חיים והמלצות של שני חברים באגודה לטיפול מיני.
חבר נלווה ישלם מדי שנה דמי חבר כפי שיקבע ע"י הוועד המרכזי.
ההנחיות האתיות כמפורט בתקנון חלות גם לגבי ידידי/ות  איט"ם.

ידי/ת איט"ם רשאי להשתתף בפעילויות האגודה כגון: השתלמויות, ימי עיון וכנסים של האגודה.
הידיד/ה יהיה ברשימת מקבלי הדואר של האגודה.
לידיד/ה אין זכויות הצבעה באגודה.

הועד המרכזי או נציגותו רשאים להחליט במקרים מיוחדים כי אחד מהתנאים הנ"ל (להוציא תנאי א') יחשב כמתמלא כאשר מדובר במועמדים החברים ומוסמכים באגודה מקצועית לטיפול מיני בחו"ל המעניקה הסמכה לטיפול על סמך קריטריונים דומים לאגודה.
בעת הייסוד של האגודה נקבעו תנאי מעבר מיוחדים לקבלת ידידים. התנאים האלה מפורטים בנספח לתקנות ויהיו בתוקף שנה מיום רשום האגודה כעמותה ( נספח א' ).

הרוצים להתקבל כחברים באגודה, חייבים לבצע את הפעולות כדלקמן:

א. למלא טופס בקשה ולחתום עליו.

ב. לחתום על הצהרה בנוסח הבא: "אני מצהיר/ה, כי ידועות לי התקנות של האגודה הישראלית לטיפול מיני ואני מתחייב/ת למלא אחריהן".

ג. להחתים על טופס הבקשה שני חברים של האגודה אשר יעידו בחתימתם, אם מכירים הם את המועמד/ת כאדם ללא דופי מוסרי.

ד. להגיש את טופס הבקשה החתום כנ"ל בצירוף ההצהרה, התעודה ויתר המסמכים (+2 תצלומים) למזכיר הוועד המרכזי.

ה. לשלם אגרת רישום בסכום שיקבע ע "י הוועד המרכזי (התשלום לא יוחזר במקרה אי קבלה).
הוועד המרכזי יבדוק את המסמכים שיצורפו לטופס הבקשה. אם ימצא אותם מתאימים לתנאי הקבלה לאגודה, יכלול את שם המועמד בחוזר, שישוגר לכל חברי האגודה. אם תוך שבועיים משיגור החוזר לא ייודע על התנגדות מצד החברים לקבלתו של המועמד, יודיע הוועד למועמד על קבלתו.

במקרה שיתעורר ספק מצד החברים לקבלת המועמד לחברות, בעקבות השיגור של החומר הנ"ל, ימסור הוועד המרכזי את העניין לבירור ליו"ר וועדת הבירורים. וועדת הבירורים תמסור את מסקנותיה להכרעת הוועד המרכזי.

מועמד אשר לא יתקבל כחבר, רשאי להגיש בקשה בשנית רק כעבור שנה מיום קבלת ההודעה על אי קבלתו כחבר באגודה.

הרשימה המלאה

כחבר כבוד של האגודה נבחר כל מי שהאגודה מכירה בפעולותיו החשובות לקידום הסקסולוגיה ואשר היא מוצאת אותו ראוי להתכבד בתואר זה. חברי הכבוד נבחרים פה אחד באסיפה הכללית הארצית. חברי הכבוד הגרים במדינת ישראל מוזמנים לכל פעולות האגודה.